Vonkvolk

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat zowel Vonkvolk als de klant begrijpen op basis van welke afspraken we samenwerken en dat er duidelijke en eerlijke regels zijn om de risico’s voor beide partijen te minimaliseren.

Als een van de voorwaarden onduidelijk is of niet van toepassing voor uw organisatie of project, neem gerust contact op om dit met Vonkvolk te bespreken. Deze voorwaarden staan niet in steen gebeiteld.

Toepassingsgebied

Dit zijn de algemene voorwaarden van Vonkvolk, eenmanszaak opgericht en vertegenwoordigd door Lisa Van Landschoot. Vonkvolk heeft haar maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Koetsweg 83/2 en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0700.843.707.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en levering van diensten door Vonkvolk.

Offertes & start van overeenkomst

Elke offerte uitgeschreven door Vonkvolk is 30 dagen geldig vanaf de datum op de offerte. 
Vonkvolk is alleen gebonden aan door haar getekende prijsoffertes, bestellingen of andere documenten.

Er is sprake van een overeenkomst en deze voorwaarden worden van kracht op de dag dat de klant een offerte goedkeurt en bevestigt dat hij/zij/x ermee akkoord gaat om samen te werken met Vonkvolk.

Prijs(wijzigingen) en betaling

Alle facturen en voorschotten zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij als de offerte een andere vervaldatum bepaalt. De factuur wordt pas als betaald beschouwd wanneer het bedrag effectief is ontvangen. Indien er een voorschot wordt gevraagd, zal Vonkvolk haar activiteiten inplannen na ontvangst van de betaling van het voorschot.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van: 

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Als de klant wil protesteren tegen een factuur of een gevraagd voorschot, moet dit gebeuren binnen 7 dagen na respectievelijk de factuurdatum of de verzending van de voorschotvraag per aangetekend schrijven. Eventueel protest op zich doet geen afbreuk aan de betalingsverplichting van de klant.

De klant houdt er rekening mee dat de tarieven van Vonkvolk van tijd tot tijd kunnen veranderen. In dat geval zal Vonkvolk de klant hiervan op tijd op de hoogte brengen. Prijswijzigingen zijn alleen van toepassing op nieuw werk en hebben uiteraard geen invloed op bestaande offertes binnen hun geldigheidsperiode.

Einde van de overeenkomst

Vonkvolk beschouwt de overeenkomst als beëindigd wanneer de opdracht is uitgevoerd of op het overeengekomen tijdstip.

Als de klant of Vonkvolk de overeenkomst vroeger wil beëindigen, moet dit schriftelijk gebeuren met een opzeggingstermijn van 30 dagen.

Intellectuele
eigendom 

Alle communicatie van Vonkvolk is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hieronder vallen o.a. de website, logo’s, teksten, foto’s, adviezen, …

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

De klant mag geen gebruik maken van en/of wijzigingen aanbrengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. De klant mag evenmin kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vonkvolk.

Privacy

Vonkvolk draagt respect hoog in het vaandel en begrijpt dat sommige informatie van de klant vertrouwelijk is. Vonkvolk zal steeds zorgvuldig omgaan met informatie en verwacht hetzelfde van de klant.

Vonkvolk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant en dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Zie het Privacybeleid voor meer informatie over de gegevens die Vonkvolk opslaat en de rechten met betrekking tot deze gegevens.

Aansprakelijkheid

Vonkvolk is niet aansprakelijk tenzij in geval van opzet of grove fout. Evenmin is Vonkvolk aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening.

Vonkvolk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Nietigheid

De nietigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen of delen daarvan, brengt geen nietigheid van de volledige algemene voorwaarden met zich mee. De overige bepalingen blijven in dat geval van toepassing.

Bevoegdheid
en toepasselijk recht

In geval van geschil of betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

Uiteraard geeft Vonkvolk steeds de voorkeur aan een gesprek of minnelijke regeling buiten de muren van een rechtbank.

Vonkvolk kijkt uit naar een fijne samenwerking!

Scroll to Top